Các quầy hàng rong có thể vực dậy nền kinh tế Trung Quốc?