Thái Lan thúc đẩy trở lại tất cả hoạt động kinh doanh