Lạm phát Mỹ "có thể tránh được" nếu Fed hành động sớm hơn