Evergrande không thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ đã hứa