BMW và Ford dẫn đầu khoản đầu tư 130 triệu USD vào khởi động pin thể rắn