Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì do nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng