Văn hoá kinh doanh bắt đầu từ tầm nhìn Doanh nghiệp

Tập đoàn Hoàng Quân với Tầm nhìn “Trường tồn giá trị – Hợp tác hiệu quả” đã liên tục giữ vững vị thế tiên phong trong phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam