Ngân hàng Nhà nước chuyển mạnh từ trạng thái từ hút ròng sang bơm ròng