điều này ngụ ý rằng năng suất cây trồng có thể giảm tới 7