Đặc phái viên LHQ: Cộng đồng quốc tế phải tìm cách hỗ trợ tài chính cho Afghanistan