Giải thưởng kinh doanh ASEAN (ABA) 2020

Truy cập www.aba2020.vn để có thông tin chi tiết và gửi hồ sơ đăng ký tham gia.
Vui lòng click vào đây để xem Hướng dẫn người dùng để biết thông tin chi tiết. Hướng dẫn người dùng cung cấp tất cả thông tin cần thiết để hỗ trợ người nộp đơn hiểu ABA 2020 và quy trình đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *