Bài phát biểu của Ts. Đoàn Duy Khương trong lễ chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) cho Brunei ngày 20 tháng 1 năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *